Des de la present pàgina web, titularitat de Ohana Salut Integrativa, (en endavant, OHANA o “l’entitat”), com figura a la pròpia pàgina web i a l’Avís Legal, volem oferir-li una experiència de navegació i un servei segur i confiable. Per això, hem implementat la present política de privacitat que compleix amb les mesures de seguretat exigides pel Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (en endavant, RGPD), i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPD).

Com ja consta a l’Avís Legal, qui es troba darrere d’aquesta plataforma és:

Ohana Salut Integrativa
Laura Bagué Vilà i Àngels Bagué Vilà
NIF: 40452437Z i 40452436J
Domicili social: Plaça Assumpció nº 6 Baixos, 17005 Girona (España)
Correu electrònic de contacte: info@ohanasalut.com
Telèfon de contacte corporatiu: 972 072 141 / 640 929 326

Per a qualsevol cosa que necessiti, com a Usuari, pot contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic indicat més amunt o a la nostra direcció física.

1. A quins apatats de la nostra plataforma recollim les dades personals de l’usuari?

  • A través del nostre e-mail corporatiu

A través de la següent adreça de correu electrònic, l’Usuari ens podrà escriure i/o requerir la informació que consideri necessària per aclarir els dubtes relacionats amb els nostres serveis:

info@ohanasalut.com: per resoldre dubtes i/o temes de gestió comercial.

  • Comportament i hàbits a la Pàgina Web

Així mateix, és possible que recollim informació relativa al seu comportament a la nostra Pàgina Web per mitjà de cookies, per la qual cosa, l’Usuari pot consultar la nostra Política de Cookies si així ho precisa.

  • Xarxes Socials

Podrem recollir les seves dades mitjançant el seu perfil d’Usuari a les xarxes socials que utilitzem des d’Instagram, WhatsApp i Facebook, les quals estan detallades a l’apartat 10 de la present política.

2. Quin és l’objectiu/finalitat de la recollida de dades?

La finalitat de la recollida de dades mitjançant els canals esmentats al punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres Usuaris. D’aquesta manera, utilitzarem la seva informació per a gestionar i donar resposta a les seves peticions; i/o enviament d’informació i prestació de serveis per part de l’entitat.

L’e-mail des del qual l’Usuari ens escrigui, l’utilitzarem per a remetre informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagi plantejat, consells, notícies i informació, segons correspongui.

En cap cas rebrà l’Usuari informació de tercers sense haver- estat informat i sol·licitat el seu consentiment previ, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de la llei. Tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades que tingui com a objecte la compartició de les seves dades de caràcter personal.

3. Ús de les dades personals

OHANA comunica als seus Usuaris que les dades personals que ens facilitin seran tractades per aquesta part d’acord al previst al RGPD.

Les finalitats del tractament de dades per les vies establertes al punt 1 seran, en detall, les següents:

  • Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que l’Usuari pugui realitzar.
  • Enviar informació d’interès de l’Usuari.
  • Informar de novetats de la pàgina web.
  • Notificar acords promocionals que hagi subscrit OHANA amb altres entitats o empreses col·laboradores, tot plegat per oferir a l’Usuari, en el seu cas, determinades funcionalitats o serveis similars a aquells que ja hagués adquirit prèviament amb OHANA

4. Compartir informació amb tercers

Com ja s’ha establert als punts anteriors, els responsables d’aquesta pàgina no facilitaran les dades dels Usuaris a tercers. En cas que volgués fer-ho, serà informat prèviament i es sol·licitarà el seu consentiment.

5. Base jurídica: Consentiment exprés pel tractament de les dades

En compliment del que exigeix el RGPD i la LOPDGDD, i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que, com a Usuari ens enviï dades personals, és a dir, quan ens escriu al nostre correu electrònic de contacte, estarà acceptant expressament que puguem tractar les dades per a la finalitat o petició que ens hagi indicat.

Amb aquesta acció, ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb que tractem les seves dades d’acord amb les finalitats indicades en els apartats anteriors.

L’Usuari garanteix, per tant, que les dades personals facilitades en aquesta pàgina són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L’acceptació de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats establertes en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposa la legislació vigent; per la qual cosa, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els mitjans facilitats a l’apartat 6 del present text legal.

6. Sobre els drets de l’usuari d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblid i limitació al tractament.

El RGPD i la LOPDGDD han implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’Usuari exercir drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

OHANA ofereix aquesta garantia legal, amb la qual cosa, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, l’Usuari podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació al tractament escrivint al nostre correu de contacte: info@ohanasalut.com o enviar-nos una sol·licitud per correu físic a Plaça Assumpció nº 6 Baixos, 17005 Girona, adjuntant, en ambdós casos, còpia del passaport o el DNI (titular de les dades) i indicant a l’assumpte, de manera expressa, la petició que vol fer: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i/o limitació al tractament.

Expliquem breument en què consisteixen cadascun del drets que pot exercir:

Accés

A través de l’exercici d’aquest dret l’usuari pot conèixer quines dades de caràcter personal estan sent tractades per part d’OHANA; la seva finalitat, l’origen o la seva possible transferència a tercers.

Rectificació

Consisteix en que pugui modificar les seves dades de caràcter personal que siguin inexactes o incompletes, havent d’especificar en la sol·licitud quines dades vol que es modifiquin.

Supressió

Permet la supressió de les seves dades personals per inadequades o excessives.

Oposició

Amb el dret d’oposició l’usuari es pot oposar al fet que no es realitzi el tractament de les seves dades en supòsits com: activitats de publicitat i prospecció comercial o quan aquest tractament tingui com a fi l’adopció d’una decisió referida a vostè, basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals.

Portabilitat

Podrà rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder-les transmetre a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

Oblit

Podrà sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació indeguda quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades, o quan hagi desaparegut la finalitat que va a motivar el tractament o recollida.

Limitació al tractament

En general, als casos en què no quedi clar si les dades personals s’hauran d’esborrar, vostè pot exercir el seu dret a limitar el tractament. Aquest dret existeix als casos següents: (i) quan l’exactitud de les dades de què es tracti estigui en dubte; (ii) quan vostè no vulgui que s’esborrin les dades; (iii) quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat original, però no es pugui esborrar per motius jurídics i; (iv) quan la decisió de la seva objecció al tractament estigui pendent.

No ser objecte de decisions individuals automatitzades

Tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament de manera similar.

Tanmateix, com a Usuari té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència de Protecció de
Dades (AEPD) (https://www.aepd.es/es) si considera que el tractament de dades persones que li concerneixen infringeix el disposat a la legislació i normativa de protecció de dades; tot sens perjudici
de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial.

També, se l’informa de que el tractament de les dades no tindrà per objecte prendre decisions sobre
la seva informació personal basada únicament en el tractament automatitzat, ni s’avaluaran aspectes
relatius a la seva persona donat que tampoc recollim aquest tipus de dada. En tot cas, només
aplicaria quan una llei ho exigís i, com a Usuari, aquest tractament es trobaria subjecte a les garanties
apropiades, de les quals se l’informaria.

Tanmateix, com a Usuari té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència de Protecció de
Dades (AEPD) (https://www.aepd.es/es) si considera que el tractament de dades persones que li
concerneixen infringeix el disposat a la legislació i normativa de protecció de dades; tot sens perjudici
de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial.

Per a qualsevol dubte o qüestió addicional sobre l’exercici dels seus drets o, en general, sobre el
tractament de les seves dades personals, pot contactar en la següent adreça postal, Plaça Assumpció
nº 6 Baixos, 17005 Girona, o al correu electrònic, info@ohanasalut.com.

7. Mesures de seguretat a la recollida de dades

Per garantir la seguretat a la nostra plataforma, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres Usuaris que hagin estat remeses o recollides a través dels mitjans esmentats al primer punt.

D’aquesta manera, els responsables d’aquesta pàgina web mantenen els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerits pel RGPD i la LOPDGDD, i han establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través de la plataforma.

No obstant l’anterior, en qualitat d’Usuari de la nostra plataforma i finalitats, l’Usuari entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la web en què està introduint les seves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privacitat i seguretat de les seves dades d’identificació, utilitzant sempre la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

Addicionalment, informem l’Usuari que serà l’únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades; els responsables d’aquesta pàgina no es fan responsables de les situacions on l’Usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que correspongui, ni de les seves conseqüències, així com per causes o danys provocats per tercers aliens a aquests responsables, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D’acord amb el que s’ha establert abans, els responsables d’aquesta pàgina no poden garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la plataforma; o que puguin accedir o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o posin a disposició de tercers a través d’aquests serveis. No obstant això, com a mesura, sí que s’han disposat unes condicions d’ús al nostre Avís Legal.

8. Tractament de dades de menors d’edat

Qui facilita les dades a través del correu indicat en aquesta web i accepta el seu tractament de dades declara ser major de 14 anys, o bé es troba contractant els serveis de OHANA amb autorització dels pares o tutors, quedant prohibit l’accés i ús del web a menors d’aquesta edat sense supervisió d’un adult.

Si en algun moment, el OHANA detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal sense la supervisió oportuna, procedirem a la supressió d’aquestes.

9. Termini de conservació de les seves dades personals

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat. No obstant això, per a complir amb els terminis legalment establerts, una vegada finalitzada la prestació i pel termini de prescripció legal, es conservaran bloquejats, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives adequades per a impedir el seu tractament, incloent la seva visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques, tot això amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals, en el seu cas. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.

10. Xarxes socials

OHANA disposa d’un perfil corporatiu a les xarxes socials de Instagram i Facebook. També empra el canal de comunicació WhatsApp per a publicar històries o informació d’interès.

Així, en virtut del que es disposa a la normativa i legislació d’aplicació de protecció de dades personals, l’empresa és “Responsable del Tractament” de les seves dades amb motiu de l’existència d’aquests perfils a les xarxes socials o canals de comunicació i, per tant, el fet que ens segueixi, també condiciona que els puguem seguir.

L’anterior significa que, si decideix unir-se al nostre perfil corporatiu o canal de comunicació, com un seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfil, o actuant de manera similar, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i com utilitzem les seves dades.

En qualitat de Responsable del Tractament de les seves dades garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets, sempre sota els efectes de la legislació i normativa d’aplicació en aquesta política referida. D’altra banda, l’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per a anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els serveis que prestem o bé sobre temes que considerem que siguin del seu interès.

L’Usuari ha de ser conscient que, emprant les funcionalitats d’aquestes plataformes o xarxes socials, és possible que rebi al seu mur o perfil notícies amb aquesta mena d’informació, no sent responsable d’això OHANA.

Per al cas específic de la utilització de la plataforma de Whatsapp per OHANA, a més, comptem amb una política d’ús i bones pràctiques, tot a fi de garantir una correcta gestió dels clients pel personal autoritzat per OHANA i per a garantir la privacitat i seguretat de les dades que es tractin per aquest canal, en el que afecta al nostre control, exonerant-nos de l’ús o emmagatzemament que puguin fer altres usuaris que estiguin en contacte amb vostè, en grups compartits amb nosaltres o del propi titular de WhatsApp.

Ara bé, també li fem saber que no existeix cap vincle entre OHANA i aquestes plataformes o xarxes socials, per la qual cosa acceptarà la seva política d’ús i condicions una vegada accedeixi a les mateixes i/o validi els seus avisos, termes i condicions, en el procediment de registre, no sent responsable l’entitat per l’ús o tractament de les seves dades fora de l’estricta relació i prestació de serveis indicats en aquesta política i en les polítiques o avisos informatius que regulin l’ús d’aquests mitjans.

11. Cookies

La pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis. Si l’Usuari vol consultar quina és la nostra política al respecte, consulti aquí.

12. Modificació de la present política de privacitat.

Ens reservem el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina. En cas que aquesta modificació li afectés en el relatiu al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es realitza un tractament addicional de les mateixes, no informat prèviament, procediríem a notificar-li.

Es recomana, en tot cas, a l’Usuari, que procedeixi a la lectura de la Política de Privacitat de la pàgina web cada cop que accedeixi a la mateixa.

13. Integració amb la resta de texts legals.

Aquesta política de privacitat es complementa amb l’Avís Legal i la Política de Cookies associada a aquesta plataforma.